• ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن
  • ثبت نام
  • ورود
  • 49624 - 021 تلفن

لایه های osi

لایه های osi

استاندارد جهانی ISO

نظم و ترتیب جایی برقرار میشود که قانون باشد و ھرجا رفتارھا طبق قانون و در چھارچوب ھای تعریف شده باشد با توجه به اینکه روش و محل زمان انجام ھر کار تعیین میگردد، میتوان اطمینان داشت که تمامی موجودیت ھای آن محیط می توانند به راحتی به صورت مرتبط با ھم کار کنند. 


 لایه های osi

 

 

استاندارد جهانی ISO

نظم و ترتیب جایی برقرار میشود که قانون باشد و ھرجا رفتارھا طبق قانون و در چھارچوب ھای تعریف شده باشد با توجه به اینکه روش و محل زمان انجام ھر کار تعیین میگردد، میتوان اطمینان داشت که تمامی موجودیت ھای آن محیط می توانند به راحتی به صورت مرتبط با ھم کار کنند.  موسسه استاندارد جھانی مسئولیت قانون گذاری و نظارت بر رعایت قانون را در زمینه ھای متفاوتی بر عھده دارد. از جمله استانداردھای تعیین شده این شرکت ۹۰۰۱ ISO و ۹۰۰۲ ISO می باشد. دارندگان مدرک ISO میتوانند ادعا کنند که برای انجام کارھای خود طبق یک سلسله قوانین تعیین شده از سوی موسسه استاندارد رفتار می کنند. این امر باعث می شود که در درجه اول نظم و محیط حکم فرما شود و در درجه دوم تمام شرکت های دارنده این مدرک از نظر رفتارھای کاری محیط مشابھی خواھند داشت و نتیجتا در صورت نیاز اگر بخواھیم بین این مجموعه ھا ارتباط کاری بوجود آوریم، امکان پذیر خواھد بود.


OSI ,Open Systems Interconnection  :

موسسه استاندارد جھانی ISO برای شبکه نیز به طراحی یک استاندارد پرداخته است که این استاندارد پایه و اساس تمامی پروتکل ھای شبکه می باشد.ھر شرکت تولید کننده نرم افزار یا سخت افزار ملزم است در تولیدات خود در صورتی که از شبکه استفاده میکنند، این چھارچوب و قوانین را رعایت نموده و بر اساس آن عمل نمایند. در نتیجه این اطمینان حاصل می شود که تمامی تجھیزات شبکه و نرم افزارھای مرتبط می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. این استاندارد OSI نام دارد و در آن ھفت لایه عملکرد تعریف شده است. عملیاتی که باید در ھر لایه انجام شود مشخص گردیده و در حقیقت تمامی کامپیوترھا در شبکه باید طبق این سلسله مراتب عمل نمایند تا بتوانند در شبکه به ارسال و دریافت اطلاعات بپردازند. لایه ھای بالایی نرم افزاری ھستند و ھر چه به سمت لایه ھای پایینی پیش میرویم به سخت افزار نزدیکتر می شویم تا جایی که لایه ھای آخری تماما سخت افزاری بوده و عملیاتی که در آن تعریف میشود کاملا در حد تجھیزات سخت افزاری است. در لایه ھای بالایی اطلاعات مورد نظر برای ارسال قطعه قطعه شده و Chunk اطلاعاتی به طور مجزا وارد OSI میگردد. در ھر لایه یک سری اعمال بر روی آن Chunk انجام می شود و نتیجه آن عملیات در ھمان لایه به آن Chunk  افزوده می شود.

به این قطعات که در ھر لایه به Chunk اطلاعاتی افزوده می شود Header می گویند. ھر چه در کامپوتر مبداء در یک لایه به Frame  اضافه شده است، در کامپیوتر مقصد تحلیل شده و از Frame جدا می گردد. پس در حقیقت ھر لایه از کامپیوتر ارسال کننده اطلاعات، با لایه متناظر خود در کامپیوتر دریافت کننده به صورت غیر مستقیم در ارتباط است :

لایه های osi

ھر لایه با لایه ھای بالاتر و پایینتر توسط یک Interface در ارتباط است. با توجه به اینکه سیگنال ھای اطلاعات توسط یک  Media منتقل می شوند و Media یک سخت افزار فیزیکی برای انتقال است، در نتیجه ھر کامپیوتر از طریق لایه Physical که پایینی ترین لایه از OSI است با کامپیوتر طرف مقابل ارتباط دارد.

لایه ۷ :

این لایه اطلاعات مورد نظر برای ارسال در شبکه را قطعه قطعه Chunk کرده و سپس وارد لایه ھای پایینی مینماید تا سلسله مراتب لازم در مورد اطلاعات ارسالی در لایه ھا به ترتیب انجام پذیرد و ارسال داده انجام شود. این لایه آنچه که از لایه پایینی یعنی   Presentation  دریافت میکند را به ترتیب به ھم متصل میکند تا اصل اطلاعات ارسال شده از مبداء در مقصد به وجود آید. در عین حال نظارت بر Recovery Error و Control Flow در ھنگام ارسال و دریافت اطلاعات به عھده این لایه میباشد. ھمچنین نظارت بر چگونگی دسترسی برنامه ھای کاربردی به شبکه نیز توسط این لایه انجام میشود.

لایه ۶ :

در این لایه عمل Compression و در مقابل آن Decompression و ھمچنین اعمال Encryption و Decryption انجام میشود. در این لایه عملگری با عنوان Redirector یا RDR وجود دارد که بر اطلاعات ارسالی نظارت میکند و در صورتیکه مقصد ارسال اطلاعات و یا درخواست، خود ھمان کامپیوتر باشد جلوی ارسال آن به لایه ھای بعدی را گرفته و آنرا به سیستم خودش Redirect میکند. مفھوم Compression فشرده سازی و منظور از Encryption به رمز در آوردن اطلاعات است که برای حفاظت از آن کاربرد دارد. یکی دیگر از وظایف مھم این لایه تبدیل اطلاعات تولید شده توسط برنامه ھای کاربردی به Format یی است که قابل ارسال بر روی شبکه باشد و از این منظر کاربردی متناظر با لایه ی ھفتم نیز دارد.

لایه ۵ :

برقراری ارتباط بین دو کامپیوتر نیازمند تعریف نوع و دلیل ارتباط بین آندو است. در حقیقت با توجه به اینکه دو کامپیوتر در یک زمان تحت یک Connection میتوانند تعدادی بیش از یک جلسه ی ارتباطی Session داشته باشند، باید بدانند Frame ھایی که ارسال و دریافت میکنند مربوط به کدام موضوع جلسه یا Session است. در این لایه تعریف ارتباط کامپیوترھا با ھم انجام میشود. ھر دو کامپیوتر قبل از آغاز ارسال و دریافت اطلاعات با انجام Handshaking Way Three  در مورد موضوع صحبت به تفاھم می رسند. تصمیم گیری در مورد آغاز، ادامه یافتن و پایان Session ھا در این لایه انجام میشود و ھمچنین تعیین نوع ارتباط بر اساس Oriented  Connection  و یا Connectionless  بودن نیز در این لایه صورت می گیرد.

لایه ۴ :

ھمانگونه که قبلا بیان شده ارتباط کامپیوترھا به صورت Oriented Connection و یا Connectionless امکانپذیر است. در این لایه در مورد اینکه ھر ارتباط در حال برقرار شدن چگونه انجام بگیرد (و نه اینکه چگونه باشد) تصمیم گیری میشود. عمل Recovery Error  نیز در این لایه انجام می پذیرد که ھمانطور که ذکر شد نظارت بر آن در لایه ی ھفتم صورت می گیرد. Number Sequence ھا نیز توسط این لایه به اطلاعات ارسالی متصل می شوند تا فایل ھای دریافتی در مقصد قابل جداسازی و تشخیص باشند. ازطرفی Assemble  کردن داده ھای دریافتی نیز یکی از وظایف این لایه محسوب می شود. ھمچنین لازم به ذکر است که اطلاعات ACK/SYN نیز توسط این لایه ایجاد و به کامپیوترھای دیگر فرستاده می شود .

لایه ۳ :

یکی از اصلی ترین کارھایی که در شبکه انجام میشود آدرس دھی میباشد که به دو صورت انجام میپذیرد :

  1. آدرس دھی فیزیکی که بر مبنای Address MAC میباشد.
  2. آدرس دھی لاجیکال که بر اساس پروتکلھایی ھمچون IP و یا SPX/IPX انجام میگیرد.

آدرس لاجیکال قابل تغییر و تعیین بر روی ھر کامپیوتر عضو شبکه است و قابلیت انعطاف پذیری بالای آن در مقایسه با آدرسھای Physical موجب میشود که برای کنترل ترافیک در شبکه ھای بزرگ امروزی ھمچون اینترنت به کار رود. این نوع آدرس دھی در لایه ی چھارم (ھمین لایه) انجام میگیرد یعنی در این لایه آدرس مبداء و مقصد از نوع Logical به Frame اضافه میشود.

لایه ۲ :

تشخیص آدرس MAC در این لایه انجام میشود. این آدرس غیرقابل تغییر است و در Firmware کارت شبکه توسط شرکت سازنده ثبت شده است. ھر کامپیوتر در محیط شبکه مثلا شبکه Ethernet از این آدرس برای ارسال استفاده میکند. ھمچنین CRC که توضیح آن قبلا داده شده است در این لایه به Frame اضافه میشود و مسلما چک کردن آن در کامپیوتر مقصد نیز در ھمین لایه انجام میگیرد.

لایه ۱ :

در این لایه انتقال و دریافت سیگنال انجام میگیرد. دستگاھ ھای ارتباطی ھمچون کابلھا جزو تجھیزات لایه ی یک محسوب میشوند.

 لایه های osi

نوشته قبلینوشته بعدی

نوشته مشابه

ثبت نظر