سرور ابری والتر

VPSVultr - 1024

سی پی یو 1 هسته
رم 1 گیگ
هارد 25 گیگ
ترافیک 1 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSVultr - 2048

سی پی یو 1 هسته
رم 2 گیگ
هارد 55 گیگ
ترافیک 2 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSVultr - 4096

سی پی یو 2 هسته
رم 4 گیگ
هارد 80 گیگ
ترافیک 3 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSVultr - 8192

سی پی یو 4 هسته
رم 8 گیگ
هارد 160 گیگ
ترافیک 4 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSVultr - 16384

سی پی یو 6 هسته
رم 16 گیگ
هارد 320 گیگ
ترافیک 5 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSVultr - 32768

سی پی یو 8 هسته
رم 32 گیگ
هارد 640 گیگ
ترافیک 6 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت