سرور ابری والتر

VPSVultr - 1024
 • 1 هسته سی پی یو
 • 1 گیگ رم
 • 25 گیگ هارد
 • 1 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSVultr - 2048
 • 1 هسته سی پی یو
 • 2 گیگ رم
 • 55 گیگ هارد
 • 2 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSVultr - 4096
 • 2 هسته سی پی یو
 • 4 گیگ رم
 • 80 گیگ هارد
 • 3 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSVultr - 8192
 • 4 هسته سی پی یو
 • 8 گیگ رم
 • 160 گیگ هارد
 • 4 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSVultr - 16384
 • 6 هسته سی پی یو
 • 16 گیگ رم
 • 320 گیگ هارد
 • 5 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند
VPSVultr - 32768
 • 8 هسته سی پی یو
 • 32 گیگ رم
 • 640 گیگ هارد
 • 6 ترابایت ترافیک
 • ۱ گیگابیت پهنای باند