سرور ایران زیرساخت

VPS - IR Zirsakht - KVM - 2048

سی پی یو 2 گیگاهرتز
رم 2 گیگ
هارد 30 گیگ SSD
ترافیک 100 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPS - IR Zirsakht - KVM - 4096

سی پی یو 3 گیگاهرتز
رم 4 گیگ
هارد 40 گیگ SSD
ترافیک 100 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPS - IR Zirsakht - KVM - 6144

سی پی یو 4 گیگاهرتز
رم 6 گیگ
هارد 50 گیگ SSD
ترافیک 100 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPS - IR Zirsakht - KVM - 8192

سی پی یو 5 گیگاهرتز
رم 8 گیگ
هارد 60 گیگ SSD
ترافیک 100 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPS - IR Zirsakht - KVM - 12288

سی پی یو 6 گیگاهرتز
رم 12 گیگ
هارد 80 گیگ SSD
ترافیک 100 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPS - IR Zirsakht - KVM - 16384

سی پی یو 8 گیگاهرتز
رم 16 گیگ
هارد 100 گیگ SSD
ترافیک 100 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPS - IR Zirsakht - KVM - 32768

سی پی یو 16 گیگاهرتز
رم 32 گیگ
هارد 120 گیگ SSD
ترافیک 100 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPS - IR Zirsakht - KVM - 65536

سی پی یو 24 گیگاهرتز
رم 64 گیگ
هارد 240 گیگ SSD
ترافیک 100 گیگ
پهنای باند ۱ گیگابیت