سرور مجازی ایران زیرساخت

VPS - Zirsakht - 2048 5 موجود است

سی پی یو 2 گیگاهرتز
رم 2 گیگ
هارد 30 گیگ SSD
ترافیک 1 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPS - Zirsakht - 4096 3 موجود است

سی پی یو 3 گیگاهرتز
رم 4 گیگ
هارد 40 گیگ SSD
ترافیک 1 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPS - Zirsakht - 6144 5 موجود است

سی پی یو 4 گیگاهرتز
رم 6 گیگ
هارد 50 گیگ SSD
ترافیک 1 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPS - Zirsakht - 8192 5 موجود است

سی پی یو 5 گیگاهرتز
رم 8 گیگ
هارد 60 گیگ SSD
ترافیک 1 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPS - Zirsakht - 12288 5 موجود است

سی پی یو 6 گیگاهرتز
رم 12 گیگ
هارد 80 گیگ SSD
ترافیک 1 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPS - Zirsakht - 16384 5 موجود است

سی پی یو 8 گیگاهرتز
رم 16 گیگ
هارد 100 گیگ SSD
ترافیک 1 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPS - Zirsakht - 32768 5 موجود است

سی پی یو 16 گیگاهرتز
رم 32 گیگ
هارد 120 گیگ SSD
ترافیک 1 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی

VPS - Zirsakht - 65536 5 موجود است

سی پی یو 24 گیگاهرتز
رم 64 گیگ
هارد 240 گیگ SSD
ترافیک 1 ترابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت