سرور اختصاصی ایران

DEDIR-G710


Cpu 2x Xeon 5520 - 2.26 Ghz
Ram 16G DDR3
Storage 240G SSD
Port 1 Gbps
Traffic نامحدود منصفانه
RAID Hardware

DEDIR-G720


Cpu 2x Xeon 5560 - 2.26 Ghz
Ram 32G DDR3
Storage 500G SSD
Port 1 Gbps
Traffic نامحدود منصفانه
RAID Hardware

DEDIR-G730


Cpu 2x Xeon 5650 - 2.53 Ghz
Ram 48G DDR3
Storage 500G SSD
Port 1 Gbps
Traffic نامحدود منصفانه
RAID Hardware

DEDIR-G740


Cpu 2x Xeon 5670 - 2.53 Ghz
Ram 64G DDR3
Storage 500G SSD
Port 1 Gbps
Traffic نامحدود منصفانه
RAID Hardware

DEDIR-G810


Cpu 2x Xeon 2620
Ram 32G DDR3
Storage 500G SSD
Port 1 Gbps
Traffic نامحدود منصفانه
RAID Hardware

DEDIR-G820


Cpu 2x Xeon 2640
Ram 48G DDR3
Storage 500G SSD
Port 1 Gbps
Traffic نامحدود منصفانه
RAID Hardware

DEDIR-G830


Cpu 2x Xeon 2660
Ram 64G DDR3
Storage 500G SSD
Port 1 Gbps
Traffic نامحدود منصفانه
RAID Hardware

DEDIR-G840


Cpu 2x Xeon 2680
Ram 128G DDR3
Storage 500G SSD
Port 1 Gbps
Traffic نامحدود منصفانه
RAID Hardware