هاست بکاپ ایران

Storage-IR - 100G

فضا 100 گیگابایت
ترافیک 200 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی
FTP Account User 2

Storage-IR - 250G

فضا 250 گیگابایت
ترافیک 500 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی
FTP Account User 4

Storage-IR - 500G

فضا 500 گیگابایت
ترافیک 1000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی
FTP Account User 6

Storage-IR - 1000G

فضا 1000 گیگابایت
ترافیک 2000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی
FTP Account User 8