هاست بکاپ ایران

Storage-IR - 100G 0 موجود است

فضا 100 گیگابایت
ترافیک 200 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی
FTP Account User 2

Storage-IR - 250G 0 موجود است

فضا 250 گیگابایت
ترافیک 500 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی
FTP Account User 4

Storage-IR - 500G 0 موجود است

فضا 500 گیگابایت
ترافیک 1000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی
FTP Account User 6

Storage-IR - 1000G 0 موجود است

فضا 1000 گیگابایت
ترافیک 2000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی
FTP Account User 8