هاست بکاپ خارج

Storage-BX11- 1000G

فضا 1000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی
FTP Account User 2

Storage-BX21- 5000G

فضا 5000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی
FTP Account User 4

Storage-BX31- 10000G

فضا 10000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی
FTP Account User 6

Storage-BX41- 20000G

فضا 20000 گیگابایت
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی
FTP Account User 8