هاست بکاپ خارج

Storage-BX11- 1000G
 • 1000 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
 • User 2 FTP Account
Storage-BX21- 5000G
 • 5000 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
 • User 4 FTP Account
Storage-BX31- 10000G
 • 10000 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
 • User 6 FTP Account
Storage-BX41- 20000G
 • 20000 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • ۱ گیگابیت اشتراکی پهنای باند
 • User 8 FTP Account