آفر های پاییز

فروش ویژه پاییز - سرور اختصاصی برج میلاد - 100
 • 2 x Intel Dual Xeon-5560 cpu
 • 16 GB رم
 • 500GB SAS هارد
 • 3 ای پی
 • نامحدود (fair)ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
فروش ویژه پاییز - سرور اختصاصی برج میلاد - 101
 • 2 x Intel Dual Xeon-5640 cpu
 • 32 GB رم
 • 500GB SSD هارد
 • 3 ای پی
 • نامحدود (fair)ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
فروش ویژه پاییز - سرور اختصاصی برج میلاد - 102
 • 2 x Intel Dual Xeon-5640 cpu
 • 48 GB رم
 • 500GB SSD هارد
 • 3 ای پی
 • نامحدود (fair)ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
فروش ویژه پاییز - سرور اختصاصی برج میلاد - 103
 • 2 x Intel Dual Xeon-5640 cpu
 • 48 GB رم
 • 1TB SAS هارد
 • 3 ای پی
 • نامحدود (fair)ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
فروش ویژه پاییز - سرور مجازی آلمان - 100
 • 1G Ram
 • 1Core Cpu
 • 30G Hdd
 • Unlimited Traffic
 • 1 Ip IPv4
 • Free Setup
فروش ویژه پاییز - سرور مجازی برج میلاد - 101
 • 4G Ram
 • 2Core Cpu
 • 70G Hdd
 • Unlimited Traffic
 • 1 Ip IPv4
 • Free Setup
فروش ویژه پاییز - سرور مجازی آلمان- 102
 • 8G Ram
 • 3Core Cpu
 • 90G Hdd
 • Unlimited Traffic
 • 1 Ip IPv4
 • Free Setup
فروش ویژه پاییز - سرور مجازی آلمان - 103
 • 16G Ram
 • 4Core Cpu
 • 110G Hdd
 • Unlimited Traffic
 • 1 Ip IPv4
 • Free Setup
فروش ویژه پاییز - سرور مجازی فرانسه - 100
 • 1G Ram
 • 1Core Cpu
 • 30G Hdd
 • Unlimited Traffic
 • 1 Ip IPv4
 • Free Setup
فروش ویژه پاییز - سرور مجازی برج میلاد - 100
 • 1G Ram
 • 1Core Cpu
 • 30G Hdd
 • Unlimited Traffic
 • 1 Ip IPv4
 • Free Setup
 • Milad Tower Datacenter
فروش ویژه پاییز - سرور مجازی برج میلاد - 101
 • 2G Ram
 • 1Core Cpu
 • 40G Hdd
 • Unlimited Traffic
 • 1 Ip IPv4
 • Free Setup
 • Milad Tower Datacenter
فروش ویژه پاییز - سرور مجازی فرانسه - 101
 • 4G Ram
 • 2Core Cpu
 • 70G Hdd
 • Unlimited Traffic
 • 1 Ip IPv4
 • Free Setup
فروش ویژه پاییز - سرور مجازی فرانسه - 102
 • 8G Ram
 • 3Core Cpu
 • 90G Hdd
 • Unlimited Traffic
 • 1 Ip IPv4
 • Free Setup
فروش ویژه پاییز - سرور مجازی فرانسه - 103
 • 16G Ram
 • 4Core Cpu
 • 110G Hdd
 • Unlimited Traffic
 • 1 Ip IPv4
 • Free Setup
فروش ویژه پاییز - سرور مجازی برج میلاد - 102
 • 4G Ram
 • 2Core Cpu
 • 60G Hdd
 • Unlimited Traffic
 • 1 Ip IPv4
 • Free Setup
 • Milad Tower Datacenter
فروش ویژه پاییز - سرور مجازی برج میلاد - 103
 • 8G Ram
 • 3Core Cpu
 • 80G Hdd
 • Unlimited Traffic
 • 1 Ip IPv4
 • Free Setup
 • Milad Tower Datacenter