سرور مجازی هلند

VPSNL - 1


سی پی یو 1 گیگاهرتز
رم 1 گیگ
هارد 20 گیگ SSD
هارد 30 گیگ HDD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSNL - 2


سی پی یو 2 گیگاهرتز
رم 2 گیگ
هارد 30 گیگ SSD
هارد 40 گیگ HDD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSNL - 3


سی پی یو 3 گیگاهرتز
رم 4 گیگ
هارد 40 گیگ SSD
هارد 60 گیگ HDD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSNL - 4


سی پی یو 4 گیگاهرتز
رم 6 گیگ
هارد 50 گیگ SSD
هارد 70 گیگ HDD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSNL - 5


سی پی یو 5 گیگاهرتز
رم 8 گیگ
هارد 60 گیگ SSD
هارد 90 گیگ HDD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSNL - 6


سی پی یو 6 گیگاهرتز
رم 12 گیگ
هارد 80 گیگ SSD
هارد 120 گیگ HDD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSNL - 7


سی پی یو 8 گیگاهرتز
رم 16 گیگ
هارد 120 گیگ SSD
هارد 200 گیگ HDD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

VPSNL - 8


سی پی یو 16 گیگاهرتز
رم 32 گیگ
هارد 240 گیگ SSD
هارد 400 گیگ HDD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت