سرورمجازی مونترال

VPSCA - 2048


سی پی یو 2 گیگاهرتز
رم 2 گیگ
هارد 30 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

Starting from
1,960,000Rial
Měsíčně
Objednat
VPSCA - 4096


سی پی یو 3 گیگاهرتز
رم 4 گیگ
هارد 40 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

Starting from
2,940,000Rial
Měsíčně
Objednat
VPSCA - 6144


سی پی یو 4 گیگاهرتز
رم 6 گیگ
هارد 50 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

Starting from
3,920,000Rial
Měsíčně
Objednat
VPSCA - 8192


سی پی یو 5 گیگاهرتز
رم 8 گیگ
هارد 60 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

Starting from
4,900,000Rial
Měsíčně
Objednat
VPSCA - 12288


سی پی یو 6 گیگاهرتز
رم 12 گیگ
هارد 80 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

Starting from
6,370,000Rial
Měsíčně
Objednat
VPSCA - 16384


سی پی یو 8 گیگاهرتز
رم 16 گیگ
هارد 100 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

Starting from
8,820,000Rial
Měsíčně
Objednat
VPSCA - 32768


سی پی یو 16 گیگاهرتز
رم 32 گیگ
هارد 120 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت

Starting from
16,660,000Rial
Měsíčně
Objednat
VPSCA - 65536


سی پی یو 24 گیگاهرتز
رم 64 گیگ
هارد 240 گیگ SSD
ترافیک نامحدود
پهنای باند ۱ گیگابیت