سرور مجازی ایران برج میلاد

سرور مجازی ایران برج میلاد

سرور مجازی ایران برج میلاد - 1

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 20GB هارد
 • 512 مگابایت رم
 • 100 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران برج میلاد - 2

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 30GB هارد
 • 1024 مگابایت رم
 • 200 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران برج میلاد - 3

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 50GB هارد
 • 2048 مگابایت رم
 • 300 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران برج میلاد - 4

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 80GB هارد
 • 4096 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران برج میلاد - 5

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 120GB هارد
 • 6000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران برج میلاد - 6

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 160GB هارد
 • 8000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران برج میلاد - 7

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 200GB هارد
 • 10000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران برج میلاد - 8

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 250GB هارد
 • 12000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران برج میلاد - 9

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 280GB هارد
 • 14000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران برج میلاد - 10

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 300GB هارد
 • 16000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران برج میلاد - 11

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 300GB هارد
 • 20000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران برج میلاد - 12

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 350GB هارد
 • 24000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران برج میلاد - 13

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 400GB هارد
 • 32000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران برج میلاد - 14

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 500GB هارد
 • 40000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران برج میلاد - 15

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 1000GB هارد
 • 48000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران برج میلاد - سوپر سرور

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • حداقل 100 گیگGB SAS هارد
 • حداقل از 10 گیگ رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • Vmware ESXI 5 مجازی ساز
 • ایران کشور