سرور اختصاصی ایران برج میلاد

سرور اختصاصی ایران برج میلاد

MiladTower1-Ded-8core/16t
 • 2x Intel Dual Xeon-5520 سی پی یو
 • 2.3GHz / 8Core-16Thread هسته/فرکانس
 • 16 GB رم
 • 500GB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 1 ای پی
 • 6000 تومان ای پی اضافه
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
MiladTower2-Ded-8core/16t
 • 2x Intel Dual Xeon-5520 سی پی یو
 • 2.3GHz / 8Core-16Thread هسته/فرکانس
 • 32 GB رم
 • 1 TB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 1 ای پی
 • 6000 تومان ای پی اضافه
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
MiladTower3-Ded-8core/16t
 • 2x Intel Dual Xeon-5560 سی پی یو
 • 2.8GHz / 8Core-16Thread هسته/فرکانس
 • 32 GB رم
 • 2 TB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 2 ای پی
 • 6000 تومان ای پی اضافه
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
MiladTower4-Ded-8core/16t
 • 2x Intel Dual Xeon-5560 سی پی یو
 • 2.8GHz / 8Core-16Thread هسته/فرکانس
 • 32 GB رم
 • 2 * 240 SSD هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 3 ای پی
 • 6000 تومان ای پی اضافه
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
MiladTower5-Ded-12core/24t
 • 2x Intel Dual Xeon-5650 سی پی یو
 • 2.7GHz / 12Core-24Thread هسته/فرکانس
 • 32 GB رم
 • 2 TB SATA ( or SSD) هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 3 ای پی
 • 6000 تومان ای پی اضافه
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
MiladTower6-Ded-12core/24t
 • 2x Intel Dual Xeon-5650 سی پی یو
 • 2.7GHz / 12Core-24Thread هسته/فرکانس
 • 48 GB رم
 • 2 TB SATA ( or SSD) هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 4 ای پی
 • 6000 تومان ای پی اضافه
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
MiladTower7-Ded-12core/24t
 • 2x Intel Dual Xeon-5670 سی پی یو
 • 3GHz / 12Core-24Thread هسته/فرکانس
 • 48 GB رم
 • 1 TB SATA + 240 SSD هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 5 ای پی
 • 6000 تومان ای پی اضافه
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر
MiladTower8-Ded-Super E
 • Xeon-E3-1220 سی پی یو
 • 3.2GHz هسته/فرکانس
 • 32 GB رم
 • 4 TB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 16 ای پی
 • 6000 تومان ای پی اضافه
 • نامحدود ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • برج میلاد دیتاسنتر