سرور اختصاصی ایران زیرساخت

سرور اختصاصی ایران زیرساخت

Zirsakht1-DED-8Core/16t
 • 2x Intel Dual Xeon-5520 سی پی یو
 • 2.3GHz / 8Core-16Thread هسته/فرکانس
 • 16 GB رم
 • 500GB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 1 ای پی
 • 8000 تومان ای پی اضافه
 • 500 گیگ ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • زیرساخت دیتاسنتر
Zirsakht2-DED-8Core/16t
 • 2x Intel Dual Xeon-5520 سی پی یو
 • 2.3GHz / 8Core-16Thread هسته/فرکانس
 • 32 GB رم
 • 500GB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 1 ای پی
 • 8000 تومان ای پی اضافه
 • 500 گیگ ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • زیرساخت دیتاسنتر
Zirsakht3-DED-8Core/16t
 • 2x Intel Dual Xeon-5560 سی پی یو
 • 2.8GHz / 8Core-16Thread هسته/فرکانس
 • 32 GB رم
 • 500GB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 2 ای پی
 • 8000 تومان ای پی اضافه
 • 750 گیگ ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • زیرساخت دیتاسنتر
Zirsakht4-DED-8Core/16t
 • 2x Intel Dual Xeon-5560 سی پی یو
 • 2.8GHz / 8Core-16Thread هسته/فرکانس
 • 32 GB رم
 • 240 SSD هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 3 ای پی
 • 8000 تومان ای پی اضافه
 • 750 گیگ ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • زیرساخت دیتاسنتر
Zirsakht5-DED-12Core/24t
 • 2x Intel Dual Xeon-5650 سی پی یو
 • 2.7GHz / 12Core-24Thread هسته/فرکانس
 • 32 GB رم
 • 500GB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 3 ای پی
 • 8000 تومان ای پی اضافه
 • 1 ترابایت ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • زیرساخت دیتاسنتر
Zirsakht6-DED-12Core/24t
 • 2x Intel Dual Xeon-5650 سی پی یو
 • 2.7GHz / 12Core-24Thread هسته/فرکانس
 • 48 GB رم
 • 1 TB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 4 ای پی
 • 8000 تومان ای پی اضافه
 • 1 ترابایت ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • زیرساخت دیتاسنتر
Zirsakht7-DED-12Core/24t
 • 2x Intel Dual Xeon-5670 سی پی یو
 • 3GHz / 12Core-24Thread هسته/فرکانس
 • 48 GB رم
 • 1 TB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 5 ای پی
 • 8000 تومان ای پی اضافه
 • 1.5 ترابایت ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • زیرساخت دیتاسنتر
Zirsakht8-DED-Super E
 • Xeon-E3-1220 سی پی یو
 • 3.2GHz هسته/فرکانس
 • 32 GB رم
 • 2 TB SATA هارد
 • 1000Mbit پورت
 • 16 ای پی
 • 8000 تومان ای پی اضافه
 • 2 ترابایت ترافیک
 • رایگان هزینه‌ راه‌اندازی
 • به دلخواه مشتری OS
 • دارد قابلیت مجازی سازی
 • زیرساخت دیتاسنتر