سرور اختصاصی

سرور اختصاصي رداستيشن Redstation

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر رداستیشن انگلیس با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //www.redstation.com http
سرور اختصاصی leaseweb

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر leaseweb هلند با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //www.leaseweb.com/ https
سرور اختصاصی worldstream

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر worldstream هلند با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //www.worldstream.nl http
سرور اختصاصي هتزنر hetzner

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر هتزنر المان با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //www.hetzner.com http
سرور اختصاصي XLHOST

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر xlhost امریکا با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //www.xlhost.com http
سرور اختصاصی - Singlehop

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر Singlehop امریکا با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //www.singlehop.com http
سرور اختصاصي او وی اچ اروپا و کانادا OVH

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر OVH اروپا و کانادا با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //www.ovh.com http
سرور اختصاصي دیتاشیک DataShack

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر دیتاشیک امریکا با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //datashack.com http