سرور اختصاصی

سرور اختصاصی

سرور اختصاصي رداستيشن Redstation

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر رداستیشن انگلیس با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //www.redstation.com http
سرور اختصاصی leaseweb

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر leaseweb هلند با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //www.leaseweb.com/ https
سرور اختصاصی worldstream

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر worldstream هلند با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //www.worldstream.nl http
سرور اختصاصی hostkey

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر hostkey.com هلند - امریکا - روسیه با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //www.hostkey.com/ https
سرور اختصاصي مارکت هتزنر hetzner

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر هتزنر المان با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //www.hetzner.com http
سرور اختصاصي XLHOST

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر xlhost امریکا با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //www.xlhost.com http
سرور اختصاصی - Singlehop

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر Singlehop امریکا با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //www.singlehop.com http
سرور اختصاصي او وی اچ اروپا و کانادا OVH

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر OVH اروپا و کانادا با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //www.ovh.com http
سرور اختصاصي دیتاشیک DataShack

خرید کلیه سرورها از دیتاسنتر دیتاشیک امریکا با پنل امن
قیمت به روز محاسبه می شود.
برای اطلاعات بیشتر به پشتیبانی مراجعه کنید.

  • //datashack.com http