سرور مجازی ایران آسیاتک

سرور مجازی ایران آسیاتک

سرور مجازی ایران آسیاتک - 1

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 10GB هارد
 • 512 مگابایت رم
 • 100 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 2

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 20GB هارد
 • 1024 مگابایت رم
 • 200 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 3

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 30GB هارد
 • 2048 مگابایت رم
 • 300 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 4

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 50GB هارد
 • 4096 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 5

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 70GB هارد
 • 6000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 6

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 90GB هارد
 • 8000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 7

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 120GB هارد
 • 10000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 8

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 150GB هارد
 • 12000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 9

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 180GB هارد
 • 14000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 10

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 220GB هارد
 • 16000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 11

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 250GB هارد
 • 20000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 12

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 300GB هارد
 • 24000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 13

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 350GB هارد
 • 32000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 14

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 400GB هارد
 • 40000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - 15

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 500GB هارد
 • 48000 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سرور مجازی ایران آسیاتک - سوپر سرور

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • حداقل 50 گیگGB SAS هارد
 • حداقل از 6 گیگ رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • Vmware ESXI 5 مجازی ساز
 • ایران کشور