سرور مجازی ایران پارس آنلاین

سرور مجازی ایران پارس آنلاین

1 - سرور مجازی پارس آنلاین

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 10GB هارد
 • 1 گیگاهرتز سی پی یو
 • 512 مگابایت رم
 • 20 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
2 - سرور مجازی پارس آنلاین

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 20GB هارد
 • 1 گیگاهرتز سی پی یو
 • 1024 مگابایت رم
 • 40 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
3 - سرور مجازی پارس آنلاین

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 30GB هارد
 • 1 گیگاهرتز سی پی یو
 • 2048 مگابایت رم
 • 80 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
4 - سرور مجازی پارس آنلاین

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 40GB هارد
 • 2 گیگاهرتز سی پی یو
 • 4096 مگابایت رم
 • 120 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
5 - سرور مجازی پارس آنلاین

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 50GB هارد
 • 2 گیگاهرتز سی پی یو
 • 6000 مگابایت رم
 • 160 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
6 - سرور مجازی پارس آنلاین

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 60GB هارد
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 8000 مگابایت رم
 • 200 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
7 - سرور مجازی پارس آنلاین

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 70GB هارد
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 10000 مگابایت رم
 • 240 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
8 - سرور مجازی پارس آنلاین

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 80GB هارد
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 12000 مگابایت رم
 • 320 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
9 - سرور مجازی پارس آنلاین

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 90GB هارد
 • 4 گیگاهرتز سی پی یو
 • 14000 مگابایت رم
 • 360 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
10 - سرور مجازی پارس آنلاین

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 100GB هارد
 • 4 گیگاهرتز سی پی یو
 • 16000 مگابایت رم
 • 400 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
11 - سرور مجازی پارس آنلاین

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 110GB هارد
 • 4 گیگاهرتز سی پی یو
 • 20000 مگابایت رم
 • 450 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
12 - سرور مجازی پارس آنلاین

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 120GB هارد
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 24000 مگابایت رم
 • 500 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
13 - سرور مجازی پارس آنلاین

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 130GB هارد
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 32000 مگابایت رم
 • 700 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
14 - سرور مجازی پارس آنلاین

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 140GB هارد
 • 8 گیگاهرتز سی پی یو
 • 40000 مگابایت رم
 • 850 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
15 - سرور مجازی پارس آنلاین

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 150GB هارد
 • 8 گیگاهرتز سی پی یو
 • 48000 مگابایت رم
 • 1000 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
سوپر سرور - سرور مجازی پارس آنلاین

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • حداقل 100 گیگGB SAS هارد
 • حداقل از 10 گیگ رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • Vmware ESXI 5 مجازی ساز
 • ایران کشور