نمایندگی هاست ویندوز

نمایندگی هاست ویندوز

نمایندگی هاست ویندوز - 1
 • فضا 2000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل پلسک
 • اکانت پلسک مجاز 10
 • بکآپ گیری دارد
 • IP اختصاصي در صورت درخواست
 • DNS اختصاصی بله
نمایندگی هاست ویندوز - 2
 • فضا 4000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل پلسک
 • اکانت پلسک مجاز 20
 • بکآپ گیری دارد
 • IP اختصاصي در صورت درخواست
 • DNS اختصاصی بله
نمایندگی هاست ویندوز - 3
 • فضا 6000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل پلسک
 • اکانت پلسک مجاز 30
 • بکآپ گیری دارد
 • IP اختصاصي در صورت درخواست
 • DNS اختصاصی بله
نمایندگی هاست ویندوز - 4
 • فضا 8000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه بی نهایت
 • کنترل پنل پلسک
 • اکانت پلسک مجاز نامحدود
 • بکآپ گیری دارد
 • IP اختصاصي در صورت درخواست
 • DNS اختصاصی بله
نمایندگی هاست ویندوز - 5
 • فضا 10000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه بی نهایت
 • کنترل پنل پلسک
 • اکانت پلسک مجاز نامحدود
 • بکآپ گیری دارد
 • IP اختصاصي در صورت درخواست
 • DNS اختصاصی بله
نمایندگی هاست ویندوز - 6
 • فضا 20000 مگابایت
 • ترافیک ماهیانه بی نهایت
 • کنترل پنل پلسک
 • اکانت پلسک مجاز نامحدود
 • بکآپ گیری دارد
 • IP اختصاصي در صورت درخواست
 • DNS اختصاصی بله
نمایندگی هاست ویندوز - 7
 • فضا نامحدود!
 • ترافیک ماهیانه بی نهایت
 • کنترل پنل پلسک
 • اکانت پلسک مجاز نامحدود
 • بکآپ گیری دارد
 • IP اختصاصي در صورت درخواست
 • DNS اختصاصی بله