هاست دانلود

هاست دانلود

هاست دانلود - 1
 • 5000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
هاست دانلود - 2
 • 10000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
هاست دانلود - 3
 • 20000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
هاست دانلود - 4
 • 30000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
هاست دانلود - 5
 • 50000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
هاست دانلود - 6
 • 70000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
هاست دانلود - 7
 • 100000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • Nginx وب سرور
 • دایرکت ادمین کنترل پنل