هاست ویندوز ایران

هاست ویندوز ایران

هاست ویندوز ایران - 1

Asp.net V3.5,V4,V4.5
Microsoft Access
-------------------------------------------
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله

 • 50 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL دیتابیس
 • 1 پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • پلسک کنترل پنل
 • نسخه پشتیبان
هاست ویندوز ایران - 2

Asp.net V3.5,V4,V4.5
Microsoft Access
-------------------------------------------
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله

 • 100 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL دیتابیس
 • 1 پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • پلسک کنترل پنل
 • نسخه پشتیبان
هاست ویندوز ایران - 3

Asp.net V3.5,V4,V4.5
Microsoft Access
-------------------------------------------
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله

 • 200 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL دیتابیس
 • 2 پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • پلسک کنترل پنل
 • نسخه پشتیبان
هاست ویندوز ایران - 4

Asp.net V3.5,V4,V4.5
Microsoft Access
-------------------------------------------
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله

 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL دیتابیس
 • 2 پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • پلسک کنترل پنل
 • نسخه پشتیبان
هاست ویندوز ایران - 5

Asp.net V3.5,V4,V4.5
Microsoft Access
-------------------------------------------
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله

 • 1000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL دیتابیس
 • 4 پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • پلسک کنترل پنل
 • نسخه پشتیبان
هاست ویندوز ایران - 6

Asp.net V3.5,V4,V4.5
Microsoft Access
-------------------------------------------
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله

 • 2000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL دیتابیس
 • 6 پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • پلسک کنترل پنل
 • نسخه پشتیبان
هاست ویندوز ایران - 7

Asp.net V3.5,V4,V4.5
Microsoft Access
-------------------------------------------
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله

 • 4000 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL دیتابیس
 • 8 پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • پلسک کنترل پنل
 • نسخه پشتیبان
هاست ویندوز ایران - 8

Asp.net V3.5,V4,V4.5
Microsoft Access
-------------------------------------------
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله

 • نامحدود فضای میزبانی
 • 6000 مگابایت! پهنای باند
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL دیتابیس
 • 9 پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • پلسک کنترل پنل
 • نسخه پشتیبان
هاست ویندوز ایران - 9

Asp.net V3.5,V4,V4.5
Microsoft Access
-------------------------------------------
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله

 • نامحدود فضای میزبانی
 • 8000 مگابایت! پهنای باند
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL دیتابیس
 • 10 پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • پلسک کنترل پنل
 • نسخه پشتیبان
هاست ویندوز ایران - 10

Asp.net V3.5,V4,V4.5
Microsoft Access
-------------------------------------------
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله

 • نامحدود فضای میزبانی
 • 10000 مگابایت! پهنای باند
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL دیتابیس
 • 12 پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • پلسک کنترل پنل
 • نسخه پشتیبان
هاست ویندوز ایران - 11

Asp.net V3.5,V4,V4.5
Microsoft Access
-------------------------------------------
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله

 • نامحدود فضای میزبانی
 • 12000 مگابایت! پهنای باند
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL دیتابیس
 • 14 پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • پلسک کنترل پنل
 • نسخه پشتیبان
هاست ویندوز ایران - 12

Asp.net V3.5,V4,V4.5
Microsoft Access
-------------------------------------------
بک آپ روزانه بله
بک آپ هفتگی بله
بک آپ ماهانه بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر بله

 • نامحدود فضای میزبانی
 • نامحدود! پهنای باند
 • نامحدود زیر دامنه
 • Unlimited MSSQL دیتابیس
 • نامحدود! پارک دامنه
 • دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
 • پلسک کنترل پنل
 • نسخه پشتیبان