هاست ویندوز ایران

هاست ویندوز ایران

هاست ویندوز ایران - 1
 • فضای میزبانی 50 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود!
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 1
 • دیتابیس Unlimited MSSQL
 • Asp.net V3.5,V4,V4.5
 • Microsoft Access
 • نصب رایگان سیستم مدیریت
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
هاست ویندوز ایران - 2
 • فضای میزبانی 100 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود!
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 1
 • دیتابیس Unlimited MSSQL
 • Asp.net V3.5,V4,V4.5
 • Microsoft Access
 • نصب رایگان سیستم مدیریت
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
هاست ویندوز ایران - 3
 • فضای میزبانی 200 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود!
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 2
 • دیتابیس Unlimited MSSQL
 • Asp.net V3.5,V4,V4.5
 • Microsoft Access
 • نصب رایگان سیستم مدیریت
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
هاست ویندوز ایران - 4
 • فضای میزبانی 500 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود!
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 3
 • دیتابیس Unlimited MSSQL
 • Asp.net V3.5,V4,V4.5
 • Microsoft Access
 • نصب رایگان سیستم مدیریت
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
هاست ویندوز ایران - 5
 • فضای میزبانی 1000 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود!
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 4
 • دیتابیس Unlimited MSSQL
 • Asp.net V3.5,V4,V4.5
 • Microsoft Access
 • نصب رایگان سیستم مدیریت
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
هاست ویندوز ایران - 6
 • فضای میزبانی 2000 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود!
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 5
 • دیتابیس Unlimited MSSQL
 • Asp.net V3.5,V4,V4.5
 • Microsoft Access
 • نصب رایگان سیستم مدیریت
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
هاست ویندوز ایران - 7
 • فضای میزبانی 4000 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود!
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 6
 • دیتابیس Unlimited MSSQL
 • Asp.net V3.5,V4,V4.5
 • Microsoft Access
 • نصب رایگان سیستم مدیریت
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
هاست ویندوز ایران - 8
 • فضای میزبانی 6000 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود!
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 10
 • دیتابیس Unlimited MSSQL
 • Asp.net V3.5,V4,V4.5
 • Microsoft Access
 • نصب رایگان سیستم مدیریت
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
هاست ویندوز ایران - 9
 • فضای میزبانی 8000 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود!
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 12
 • دیتابیس Unlimited MSSQL
 • Asp.net V3.5,V4,V4.5
 • Microsoft Access
 • نصب رایگان سیستم مدیریت
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
هاست ویندوز ایران - 10
 • فضای میزبانی 10000 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود!
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 13
 • دیتابیس Unlimited MSSQL
 • Asp.net V3.5,V4,V4.5
 • Microsoft Access
 • نصب رایگان سیستم مدیریت
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
هاست ویندوز ایران - 11
 • فضای میزبانی 12000 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود!
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 14
 • دیتابیس Unlimited MSSQL
 • Asp.net V3.5,V4,V4.5
 • Microsoft Access
 • نصب رایگان سیستم مدیریت
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
هاست ویندوز ایران - 12
 • فضای میزبانی 14000 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود!
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 16
 • دیتابیس Unlimited MSSQL
 • Asp.net V3.5,V4,V4.5
 • Microsoft Access
 • نصب رایگان سیستم مدیریت
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
هاست ویندوز ایران - 13
 • فضای میزبانی 16000 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود!
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 18
 • دیتابیس Unlimited MSSQL
 • Asp.net V3.5,V4,V4.5
 • Microsoft Access
 • نصب رایگان سیستم مدیریت
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
هاست ویندوز ایران - 14
 • نامحدود فضای میزبانی
 • پهنای باند نامحدود!
 • زیر دامنه نامحدود
 • نامحدود! پارک دامنه
 • دیتابیس Unlimited MSSQL
 • Asp.net V3.5,V4,V4.5
 • Microsoft Access
 • نصب رایگان سیستم مدیریت
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله