هاست ویندوز

هاست ویندوز

هاست ویندوز - 1
 • فضای میزبانی 500 مگابایت
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 1
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
 • نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
هاست ویندوز - 2
 • فضای میزبانی 1000 مگابایت
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 1
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
 • نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
هاست ویندوز - 3
 • فضای میزبانی 2000 مگابایت
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 2
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
 • نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
هاست ویندوز - 4
 • فضای میزبانی 4000 مگابایت
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 3
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
 • نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
هاست ویندوز - 5
 • فضای میزبانی 6000 مگابایت
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 4
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
 • نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
هاست ویندوز - 6
 • فضای میزبانی 8000 مگابایت
 • زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه 5
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
 • نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا
هاست ویندوز - 7
 • فضای میزبانی نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • کنترل پنل پلسک
 • بک آپ در سرور دیگر بله
 • نصب رایگان سیستم مدیریت محتوا