سرور ابری

سرور ابری - Cloud Server

Cloud Server-1

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • 30GB هارد
 • 1024 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک / ... سیستم عامل
 • دارد ( Self Manage) پنل ابری
 • نامحدود ریلود سیستم عامل
 • دارد گراف منابع
 • کاملا اختصاصی وضعیت منابع
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • آلمان (بزودی :آمریکا - انگلیس - فرانسه - هلند) کشور
Cloud Server-2

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • 40GB هارد
 • 2048 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل
 • دارد ( Self Manage) پنل ابری
 • نامحدود ریلود سیستم عامل
 • دارد گراف منابع
 • کاملا اختصاصی وضعیت منابع
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • آلمان (بزودی :آمریکا - انگلیس - فرانسه - هلند) کشور
Cloud Server-3

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • 50GB هارد
 • 3000 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل
 • دارد ( Self Manage) پنل ابری
 • نامحدود ریلود سیستم عامل
 • دارد گراف منابع
 • کاملا اختصاصی وضعیت منابع
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • آلمان (بزودی :آمریکا - انگلیس - فرانسه - هلند) کشور
Cloud Server-4

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • 60GB هارد
 • 4000 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل
 • دارد ( Self Manage) پنل ابری
 • نامحدود ریلود سیستم عامل
 • دارد گراف منابع
 • کاملا اختصاصی وضعیت منابع
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • آلمان (بزودی :آمریکا - انگلیس - فرانسه - هلند) کشور
Cloud Server-5

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • 70GB هارد
 • 6000 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل
 • دارد ( Self Manage) پنل ابری
 • نامحدود ریلود سیستم عامل
 • دارد گراف منابع
 • کاملا اختصاصی وضعیت منابع
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • آلمان (بزودی :آمریکا - انگلیس - فرانسه - هلند) کشور
Cloud Server-6

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • 80GB هارد
 • 8000 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل
 • دارد ( Self Manage) پنل ابری
 • نامحدود ریلود سیستم عامل
 • دارد گراف منابع
 • کاملا اختصاصی وضعیت منابع
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • آلمان (بزودی :آمریکا - انگلیس - فرانسه - هلند) کشور
Cloud Server-7

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • 90GB هارد
 • 10000 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل
 • دارد ( Self Manage) پنل ابری
 • نامحدود ریلود سیستم عامل
 • دارد گراف منابع
 • کاملا اختصاصی وضعیت منابع
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • آلمان (بزودی :آمریکا - انگلیس - فرانسه - هلند) کشور
Cloud Server-8

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • 100GB هارد
 • 12000 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل
 • دارد ( Self Manage) پنل ابری
 • نامحدود ریلود سیستم عامل
 • دارد گراف منابع
 • کاملا اختصاصی وضعیت منابع
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • آلمان (بزودی :آمریکا - انگلیس - فرانسه - هلند) کشور
Cloud Server-9

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • 110GB هارد
 • 14000 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل
 • دارد ( Self Manage) پنل ابری
 • نامحدود ریلود سیستم عامل
 • دارد گراف منابع
 • کاملا اختصاصی وضعیت منابع
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • آلمان (بزودی :آمریکا - انگلیس - فرانسه - هلند) کشور
Cloud Server-10

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • 120GB هارد
 • 16000 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل
 • دارد ( Self Manage) پنل ابری
 • نامحدود ریلود سیستم عامل
 • دارد گراف منابع
 • کاملا اختصاصی وضعیت منابع
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • آلمان (بزودی :آمریکا - انگلیس - فرانسه - هلند) کشور
Cloud Server-11

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • 130GB هارد
 • 18000 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل
 • دارد ( Self Manage) پنل ابری
 • نامحدود ریلود سیستم عامل
 • دارد گراف منابع
 • کاملا اختصاصی وضعیت منابع
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • آلمان (بزودی :آمریکا - انگلیس - فرانسه - هلند) کشور
Cloud Server-12

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • 140GB هارد
 • 20000 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل
 • دارد ( Self Manage) پنل ابری
 • نامحدود ریلود سیستم عامل
 • دارد گراف منابع
 • کاملا اختصاصی وضعیت منابع
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • آلمان (بزودی :آمریکا - انگلیس - فرانسه - هلند) کشور
Cloud Super-13

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • 160GB هارد
 • 24000 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل
 • دارد ( Self Manage) پنل ابری
 • نامحدود ریلود سیستم عامل
 • دارد گراف منابع
 • کاملا اختصاصی وضعیت منابع
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • آلمان (بزودی :آمریکا - انگلیس - فرانسه - هلند) کشور
Cloud Master-14

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • 170GB هارد
 • 32000 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / ... سیستم عامل
 • دارد ( Self Manage) پنل ابری
 • نامحدود ریلود سیستم عامل
 • دارد گراف منابع
 • کاملا اختصاصی وضعیت منابع
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM مجازی ساز
 • بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • آلمان (بزودی :آمریکا - انگلیس - فرانسه - هلند) کشور