هاست بکاپ خارج

Storage-DE - 100G


فضا 100 گیگابایت
ترافیک 200 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی
FTP Account User 2

Storage-DE - 250G


فضا 250 گیگابایت
ترافیک 500 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی
FTP Account User 4

Storage-DE - 500G


فضا 500 گیگابایت
ترافیک 1000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی
FTP Account User 6

Storage-DE - 1000G


فضا 1000 گیگابایت
ترافیک 2000 گیگابایت
پهنای باند ۱ گیگابیت اشتراکی
FTP Account User 8