سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران

VPS-IR - 2

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 20GB هارد
 • 1 گیگاهرتز سی پی یو
 • 1024 مگابایت رم
 • 40 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
VPS-IR - 3

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 30GB هارد
 • 1 گیگاهرتز سی پی یو
 • 2048 مگابایت رم
 • 80 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
VPS-IR - 4

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 40GB هارد
 • 2 گیگاهرتز سی پی یو
 • 4096 مگابایت رم
 • 120 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
VPS-IR - 5

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 50GB هارد
 • 2 گیگاهرتز سی پی یو
 • 6096 مگابایت رم
 • 200 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
VPS-IR - 6

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 60GB هارد
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 8000 مگابایت رم
 • 240 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
VPS-IR - 7

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 70GB هارد
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 10000 مگابایت رم
 • 280 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
VPS-IR - 8

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 80GB هارد
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 12000 مگابایت رم
 • 320 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
VPS-IR - 9

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 90GB هارد
 • 4 گیگاهرتز سی پی یو
 • 14000 مگابایت رم
 • 360 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
VPS-IR - 10

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 100GB هارد
 • 4 گیگاهرتز سی پی یو
 • 16000 مگابایت رم
 • 400 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
VPS-IR - 11

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 110GB هارد
 • 4 گیگاهرتز سی پی یو
 • 20000 مگابایت رم
 • 450 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
VPS-IR - 12

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 120GB هارد
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 24000 مگابایت رم
 • 500 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
VPS-IR - 13

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 130GB هارد
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 32000 مگابایت رم
 • 750 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
VPS-IR - 14

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 140GB هارد
 • 8 گیگاهرتز سی پی یو
 • 48000 مگابایت رم
 • 1000 گیگ پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
VPS-IR - Unlimited

یرای اولین بار در ایران
سرور مجازی ایران با پهنای باند نامحدود
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 10GB هارد
 • 1024 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • میکروتیک سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور
+ VPS-IR - Unlimited

یرای اولین بار در ایران
سرور مجازی ایران با پهنای باند نامحدود
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت

 • 50GB هارد
 • 2048 مگابایت رم
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱۰۰۰Mbps پورت سرور
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • ایران کشور