سرور آموزش آنلاین

Adobe Connect - 1


کاربر آنلاین 20
موقعیت سرور ایران
ترافیک نامحدود
برگزاری وب کنفرانس نامحدود
هزینه ی ستاپ اولیه 200 هزار تومان

Adobe Connect - 2


کاربر آنلاین 40
موقعیت سرور ایران
ترافیک نامحدود
برگزاری وب کنفرانس نامحدود
هزینه ی ستاپ اولیه 200 هزار تومان

Adobe Connect - 3


کاربر آنلاین 100
موقعیت سرور ایران
ترافیک نامحدود
برگزاری وب کنفرانس نامحدود
هزینه ی ستاپ اولیه 200 هزار تومان

Adobe Connect - 4


کاربر آنلاین 200
موقعیت سرور ایران
ترافیک نامحدود
برگزاری وب کنفرانس نامحدود
هزینه ی ستاپ اولیه 200 هزار تومان