پیاده سازی سرویس VOIP + آموزش ویپ

سرویس VOIP

راه اندازی و پیاده سازی سرویس VOIP + آموزش : چند سال اخیر راه اندازی تلفن از طریق شبکه در بستر اینترنت اهمیت زیادی پیدا کرده است زیرا از لحاظ هزینه ای هم برای ارائه دهنده ها و هم برای مشتریان کاهش چشمگیری در داشته و به همین دلیل بسیاری از سازمان ها برای ارتباطات […]