r57 shell sunucu tara alexa sorgula base64 encode porno izle porno film izle
دستورات کاربردی CentOS

عضویت در سایتورود به پنل کاربری

تلفن همراه

تماس با شرکت

تماس از طریق وایبر

دستورات کاربردی CentOS

دستورات کاربردی CentOS

به شکل زیر نگاه کنید:


RunLevel                            Description

0                                        system shutdown

1                                        single-user mode, no networking

2                                        Multi-user mode, no networking

3                                        Multi-user mode, text user interface, with networking

4                                        Reversed

5                                        Multi-user mode, graphical user interface, with networking

6                                        system reboot


نکته: در مورد سرویس ها فقط با اعداد 1/2/3/5 خیلی کار داریم.

1) دستور chkconfig: دستوری که برای مشخص کردن سرویس ها و فعال کردن آن بعد از بالا امدن سیستم (بوت شدن) می باشد.

سرویس های حیاتی ما در یک سرور Cron,iptable,ssh,apache,... می باشد که باید فعال باشند.

پارامترها:

on: فعال کردن سرویس بعد از بوت شدن سیستم.

off: غیر فعال کردن سرویس بعد از بوت شدن سیستم.

برای حذف سرویس بعد از بوت شدن:

chkconfig --del [service name]

دستور service: برای فعال و غیر فعال و ریست کردن (راه اندازی مجدد) سرویس ها به کار می رود.

پارامترها:

Start: برای فعال کردن سرویس استفاده می شود.

stop: برای غیرفعال کردن سرویس استفاده می شود.

status: برای نمایش وضعیت سرویس به کار می رود

restart: برای راه اندازی مجدد سرویس استفاده می شود.

کاربرد آن: زمانی که شما یک سری تغییر در کانفیگ های سرویس اعمال می کنید. باید ان را restart کنید تا تنظیمات جدید اعمال شوند.

مثال 1: برای فعال کردن همیشگی سرویس ها بعد از بوت شدن سیستم:

service httpd start

chkconfig httpd on

یا

service httpd start

chkconfig --levels 235 httpd o

مثال 2 : دیدن سرویس ها و RunLevels مربوط به آن ها:

chkconfig --list | less

مثال 3: لیست کردن سرویس هایی که با اسم جست و جویی شما تطابق دارند:

chkconfig --list | grep[servicename]