r57 shell sunucu tara alexa sorgula base64 encode porno izle porno film izle
ایجاد اکانت FTP با SSH

عضویت در سایتورود به پنل کاربری

تلفن همراه

تماس با شرکت

تماس از طریق وایبر

ایجاد اکانت FTP با SSH

ftp account using ssh

تمام پروسه شامل 3 دستور میشود, کاری که باید انجام دهید این است که یک گروه جدید و یک کاربر با Home Direcotry خودش ایجاد کنید و کاربر را به گروه ایجاد شده اختصاص دهید و در نهایت پسورد کاربر را تعیین کنید تا سرور FTP بتواند موقع دریافت Connection بتواند آنرا احراز هویت کند. برای سادگی کار, نام گروه  و کاربر را «novinhost» انتخاب میکنیم, دستورات به شکل زیر خواهد بود:

groupadd novinhost
useradd -g novinhost -d /home/novinhost -m novinhost -s /bin/false
passwd novinhost

دستور groupadd یک گروه جدید به نام novinhost ایجاد میکند و رکورد مربوط به انرا در فایل /etc/group قرار میدهد

دستور دوم (useradd) یک کاربر جدید به نام novinhost ایجاد کرده, آدرس “/home/novinhost” را به عنوان دایرکتوری host به آن اختصاص میدهد(دستور “-m” باعث میشود پوشه “/home/novinhost” حتی در صورت عدم وجود پوشه, باعث ایجاد آن میشود) و آنرا در گروه noinhost قرار میدهد,

و "-s /bin/false" باعث میشود کاربر به شل و خط فرمان دسترسی پیدا نکند.

 

آخرین دستور passwd است که پسورد کاربر را برابر novinhost تعیین میکند که یک بار دیگر نیز باید وارد شود (شما حتما از پسورد های ایمن استفاده کنید).

برای خواندن راهنمای این دستورات از دستور man استفاده کنید:

man groupadd
man useradd
man passwd